Adım Patent

Marka Tescili Nedir?

Marka tescili, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir.

 

Marka çeşitleri nelerdir;

 • Ticaret markaları,
 • Hizmet markaları,
 • Garanti markaları,
 • Ortak markalar,

 

Ticaret Markası nedir?

 

Ticaret markası, bir işletmenin imalatını ve ticaretini yaptığı ürünlerin başka işletmelerin ürünlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

 

Hizmet markası nedir?

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

 

Garanti Markası nedir?

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

 

Ortak marka nedir?

Ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

 

Marka ön araştırması nedir?

Marka başvurusu öncesi,  tescili istenen  ibarelerin  başkası  adına  tescile  ya da  başvuru ya konu olup olmadığına ilişkin ön araştırma yapılması mümkündür. Benzerlik araştırmasının yapılması ile başvuru sürecin de ortaya çıkan maliyetler ve zaman kayıplarının önüne geçilmektedir.

 

Kimler marka başvurusu yapabilir?

 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları  içinde  yerleşim  yeri  olan  veya  sınai  ya  da  ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
 • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
 • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

 

Rüçhan Hakkı nedir?

Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış marka başvurusuna dayanarak yurtdışında rüçhan hakkından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine talep edilmesi ve düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma sunulması koşuluyla Rüçhan Hakkı Belgesi verilmektedir.

 

Muvafakatname ile marka başvurusu nedir?

Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösterir belgenin Kuruma sunulması hâlinde Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine göre reddedilememektedir.

 

Marka Kullanım İspatı nedir?   

Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, başvuru sahibi itiraz sahibinden itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilmektedir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilmektedir.

 

Marka Koruma Süresi ve Tescilinin Yenilenmesi

Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemlerle tescilin yenilenmesi halinde uzatılabilmektedir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır.

 

Marka Tescilinin Sağladığı Haklar nelerdir?

 • İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
 • İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması.
 • İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
 • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
 • İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.
 • İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
 • İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

 

Hangi durumlarda markanın iptaline karar verilir?

 1. a) Tescil tarihinden itibaren beş y ıl içinde haklı bir sebep olmaksızın kullanılmayan veya kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markalar.
 2. b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi.
 3. c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.
 4. d) Garanti markasının veya ortak markanın Kanunun 32 nci maddesine aykırı şekilde kullanılması.

 

MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER NELERDİR?

-Lisans

-Devir

– Miras Yolu İle İntikal

-Şirketlerin Birleşmesi/Bölünmesi

-Cebr-i icra

-Haciz

-Rehin / Teminat

Yurtdışı Marka Tescilinde Madrid Sistemi’nin Avantajları Nelerdir?

 • Markaların tek bir başvuru yapılarak, tek bir dil kullanılarak ve tek bir ücretle birden fazla ülkede uluslararası tescilini gerçekleştirmek.
 • Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (adres/nev’i/unvan/sahip değişikliği, vekil atama/azletme gibi diğer  tasarruf  işlemleri)  değişikliklerin  tek  ve  basit  bir  işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

 

Avrupa Birliği Markası (European Union Trade Mark – EUTM) Nedir?

Avrupa Birliği Markası, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında geçerli olan bir marka türüdür. İnceleme ve tescil sistemleri yeni adı ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office- EUIPO) tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği Markası başvuruları, doğrudan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne, Birliğe üye ülkelerin marka-patent ofislerine ya da Madrid Protokolü çerçevesinde Kuruma yapılabilmektedir. Tescil edilen Avrupa Birliği Markası, sahibine bütün üye ülkelerde geçerli eşit haklar sağlamaktadır.

 

Marka Tescil İşlemlerinde Danışmanlık Almanın Önemi?

Başvuru öncesi tescili alınması planlanan marka ya da ürünün daha önce başkaları tarafından alınıp alınmadığı, tescile uygun olup olmadığının incelenerek analiz edilmesi, tescil sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Adım Patent, alanında uzman ekibi ile tescil öncesi analiz çalışması, başvuru süreci ve sonrasında gerçekleşecek hukuksal işlemler ile ilgili profesyonel destek sağlamakta olup, deneyimlerini sizlerle paylaşmaktadır.

Firmamızın çalışmaları ve tescil süreci hakkında bilgi ve teklif almak için iletişim sayfamızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir