Adım Patent

Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek büyüyen şirketlerin geleceklerini garanti altına almaları için fikri mülkiyetlerini efektif şekilde korumaları ve kullanmaları elzemdir.

Yapılan çalışmalar dünya üzerindeki ArGe harcamalarının %30’unun daha önceden bulunmuş teknolojilerin yeniden keşfine harcandığını ortaya koymaktadır. Bu boşa harcanan para ve kapasitenin ötesinde şirketler fikri mülkiyet stratejilerini vizyonlarıyla örtüşen şekilde kurgulayamadıkları, gerekli mekanizmaları kurmak ve işletmekte eksik kaldıklarında yerel ve global ölçeklerde rekabetçiliklerini yitirmekte, yaptıkları çalışmaların çıktılarından elde edebilecekleri fırsatları kullanamamakta ve çoğu durumda önemli kayıplara uğramaktadırlar.

Bu durumun önüne geçebilmek, kurumların fikri mülkiyet kaynaklı zararlarını önlemek ve fırsatları gerçeğe dönüştürerek bu süreçlerden elde edecekleri katkıları tam anlamıyla kullanmak için kurumların vizyonlarından başlayarak, fikri mülkiyet hakimiyet ve vizyonlarını geliştirecek, kurumsal fikri mülkiyet yapılarını etkin hale getirecek, çalışanlarına inovasyon ve ArGe/ÜrGe vizyonuyla beraber fikri mülkiyet farkındalığı kazandırarak bu süreçlerden en etkin şekilde faydalanmalarını sağlayacak bir süreç işletilmesi en optimal yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.

Ar-Ge Merkezlerinin teşvik aldıkları kurumlara karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirirken efektif olarak Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgi ve donanım sahibi uzmanları olmalarını sağlayan bütün bir süreç danışmanlığının sunulması.

    Bize Ulaşın